Illustratie: Jos Zwarts

Meetnet Nestkaarten

  

In 1995 is Sovon Vogelonderzoek Nederland het Meetnet Nestkaarten gestart ("Nestkaartenproject"). Dit meetnet richt zich op het verzamelen van lotgevallen van nesten. Hiertoe wordt van elke broedpoging een '"nestkaart" ingevuld. Zo verkrijgen we essentiele informatie over legdata, legselgrootte, nestsucces, het aantal uitgevlogen jongen en eventuele redenen van mislukken van nesten.

De steenuil behoort tot de 43 prioritaire soorten die binnen dit project zijn geselecteerd. Deze soorten hebben een hoge beschermingswaarde of zijn een goede indicator voor een bepaalde soortgroep of habitat.

STONE stimuleert het gebruik van deze nestkaarten van harte, omdat op die manier de broedbiologische gegevens op een standaardwijze worden genoteerd, centraal worden verzameld en daardoor beschikbaar zijn voor analyse en onderzoek. Sovon en STONE werken hierbij intensief samen. Resultaten worden regelmatig gepubliceerd in het tijdschrift Uilen.

Gegevens voor het Nestkaartenproject kunnen worden ingevoerd met een speciaal invoerprogramma van Sovon (Digitale Nestkaart). Het invoerprogramma biedt ook de mogelijkheid om  eigen gegevens te analyseren. In de Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuil (2016) van STONE wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van nestkaarten bij steenuilenonderzoek.

 Aantalsontwikkeling nestkaarten (index); 20 november 2019. 


Veel steenuilennestonderzoekers vullen nestkaarten in. Inmiddels (eind 2019) zijn er al zo'n 25.000 steenuilennestkaarten beschikbaar in de database. De eerste kaarten dateren van begin jaren '70, en vooral sinds 2000 heeft het gebruik van nestkaart een grote vlucht genomen. De laatste jaren worden er jaarlijks van zo'n 1600 steenuilenbroedsels nestkaarten in de database ingevoerd.

 Herkomst van 24.678 nestkaarten van de steenuil, periode 1971-2019. 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland