STONE

 

STONE Steenuilenoverleg Nederland is opgericht op 8 maart 1997 op initiatief van Hein Bloem, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, en is sinds 14 januari 2000 een stichting (Stichting STONE).

STONE is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. De werkzaamheden worden landelijk aangestuurd en gecoördineerd door het bestuur en regionaal ondersteund door regiocontactpersonen (RC's). 

Doelstelling

 “De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”

Missie

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de Steenuil.

Er is binnen Nederland een groot netwerk van vele honderden steenuilvrijwilligers die veelal via lokale en regionale werkgroepen mede onder de vlag van STONE hun activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de basis voor bescherming en onderzoek. STONE beschouwt de ondersteuning en het behoud van het netwerk als een belangrijke taak. 

De werkzaamheden van STONE worden ondersteund door 

 

↑ Terug naar index

Kamer van Koophandel, fiscaal nummer, rekeningnummer

Kamer van Koophandel Noord-Nederland  - Stichting STONE, inschrijfnummer 04060512

Fiscaal nummer  - 8187.90.003

Rekeningnummer IBAN: NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg 

↑ Terug naar index

Begunstiger worden, jaarbijdrage en giften

Wilt u het werk van STONE ondersteunen? Word dan begunstiger. Kijk onder 'Begunstiger worden' in het hoofdmenu. 

Voldoen jaarbijdrage en machtigen

Indien u STONE niet hebt gemachtigd om uw jaarbijdrage automatisch af te schrijven, dan vragen wij om uw jaarbijdrage van minimaal € 17,50 (NL; meer mag!) of € 22,50 (buiten NL) bij voorkeur voor 1 juli van het contributiejaar over te maken op rekening IBAN NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE, Culemborg. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en het contributiejaar. Mocht u onverhoopt vergeten te betalen, geen probleem. Voor het einde van het jaar ontvangt u dan van ons een herinnering via de e-mail.

Wilt u STONE machtigen? Vraag dan het machtigingsformulier aan bij stone@steenuil.nl (alleen mogelijk met een Nederlandse bankrekening). Indien u meer dan € 17,50 per jaar wilt betalen, dan kunt u dat op het machtigingsformulier aangeven.  

Giften

Overweegt u een gift aan STONE? De Belastingdienst heeft de Stichting STONE de status toegekend van Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI (zie info hierna). Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn, natuurlijk als voldaan is aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Voor de mogelijkheden zie de website van de Belastingdienst.

Rekening NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg

 

Overweeg een donatie aan STONE! Illustratie: Jos Zwarts

↑ Terug naar index

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting STONE
bekend onder de naam: STONE Steenuilenoverleg Nederland               

RSIN-nummer 8187.90.003
KvK-nummer 04060512

Aladnaweg 15
7122 RP Aalten
www.steenuil.nl
stone@steenuil.nl

Doelstelling:

De belangenbehartiging van de steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de steenuil in het bijzonder.

Missie:

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de steenuil.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

- Ronald van Harxen, Winterswijk (voorzitter)
- Pascal Stroeken, Aalten (secretaris)
- Theo Boudewijn, Culemborg (penningmeester)

Stichting STONE is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. De bestuursleden en regiocontactpersonen (RC's) ontvangen een vergoeding voor reiskosten die gemaakt zijn voor bestuurswerkzaamheden en RC-bijeenkomsten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2024

 • instandhouden en ondersteunen regionale netwerken steenuilenbescherming en -onderzoek (regiostructuur met een vertegenwoordiger (RC) per regio)
 • continueren bevorderen en ondersteunen van onderzoek en bescherming (o.a.: onderzoek Nestkaarten en ringonderzoek, analyse onderzoeksgegevens; bescherming Wet natuurbescherming, soortmanagementplannen)
 • samenwerking met landelijke organisaties voor bescherming en onderzoek (o.a. Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek, Vogeltrekstation)
 • afronding pilotproject paalkasten
 • opstart pilotjaar project voedselonderzoek zand en klei
 • samenwerking met andere landelijke uilenwerkgroepen op gebied van onderzoek en bescherming
 • (voorbereidingen) organisatie symposium en landelijke dag ter gelegenheid 25 jarig bestaan STONE in 2022
 • internationale contacten en samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties, w.o. de Vlaamse Steenuilenwerkgroep en AG Eulen (Duitsland)
 • uitgave tijdschrift Uilen (nr 14) (gratis voor begunstigers)
 • verkoop publicaties en andere materialen op landelijke dagen en webshop
 • (her)uitgaven promotiematerialen (o.a. brochure en informatiemateriaal) 
 • bijdrage aan webcamproject Beleef de Lente (Vogelbescherming)
 • reguliere inkomsten verwerven door bijdragen van begunstigers; werving en behoud begunstigers

 

Rapportages laatste verslagjaar (2023)

Hier vindt u het jaarverslag Stichting STONE 2023 

Hier vindt u het financieel overzicht Stichting STONE 2023

 

  


Illustratie: Jos Zwarts

↑ Terug naar index

Landelijke (steen)uilendagen

Landelijke Steenuilendag

STONE organiseert om het jaar, in de even jaren, de Landelijke Steenuilendag. Deze landelijke dagen staan in het teken van interessante lezingen over steenuilenonderzoek en -bescherming. Er zijn bijdragen van onderzoekers en beschermers uit binnen- en (soms) buitenland. Inhoudelijke bijdragen worden afgewisseld met prachtige presentaties van de mooiste steenuilenfoto's en webcambeelden. Bovendien wordt sinds 2014 de 'Steenuilenvrijwilliger van het jaar' bekend gemaakt. 

De landelijke dagen bieden de bezoekers een prima gelegenheid om bij te praten met oude en nieuwe bekenden. Verschillende organisaties (uilenwerkgroepen, Vogelbescherming, Sovon, Vogeltrekstation) zijn met stands  aanwezig. 

De Landelijke Steenuildagen zijn gratis toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor steenuilen.

De eerstevolgende Landelijke Steenuilendag was gepland op zaterdag 10 oktober 2020, maar hebben we vanwege de coronabeperkingen helaas moeten annuleren. 

Landelijke Uilendag

Eveneens om het jaar, maar dan in de oneven jaren, organiseren de gezamenlijke Nederlandse uilenwerkgroepen (SKWN [kerkuil], OWN [oehoe] en STONE) de Landelijke Uilendag. De opzet hiervan is hetzelfde als van de Landelijke Steenuilendag, maar nu uiteraard met aandacht voor alle uilensoorten.

De eerste volgende Landelijke Uilendag vindt plaats in oktober 2021. 

↑ Terug naar index

Tijdschrift Uilen, nieuwsbrief, website

Uilen

Het prachtige en informatieve tijdschrift Uilen is een gezamenlijke uitgave van STONE, de Oehoewerkgroep (OWN) en de Kerkuilenwerkgroep (SKWN) en verschijnt 1 x per jaar (in december). Begunstigers van STONE krijgen elk nieuw nummer dat verschijnt in het jaar waarover de jaarbijdrage is voldaan, automatisch thuisgestuurd.

U kunt ook een los abonnement nemen of losse exemplaren bestellen. Kijk hier voor meer info.

E-mail nieuwbrief

STONE verstuurt enkele malen per jaar een e-mail nieuwsbrief aan alle begunstigers en andere belangstellenden. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden. 

Website

Ontwerp: Arno ten Hoeve - grafisch ontwerp & fotografie

Technische realisatie: Online Supporter B.V.

Foto's: © STONE, tenzij anders vermeld

Websitebeheer: Geert van Dijk en Pascal Stroeken. Suggesties en tips horen we graag! Stuur een mailtje aan stone@steenuil.nl.

↑ Terug naar index

Galerij "Steenuilenvrijwilligers van het jaar"

Sinds 2014 maakt STONE elke twee jaar, tijdens de Landelijke Steenuilendag, de 'Steenuilenvrijwilliger van het jaar' bekend. 

De vrijwilliger van het jaar heeft zich op een opvallende manier verdienstelijk gemaakt op het vlak van bescherming en/of onderzoek. De vrijwilliger wordt tijdens de landelijke dag in het zonnetje gezet en ontvangt behalve een oorkonde, een prachtige tekening (van een steenuil, uiteraard) van de hand van vogeltekenaar Jos Zwarts (o.a. bekend van zijn tekeningen in Limosa).

 

2014  Bert Kwakkel (Gaanderen, GL)

De eerste toekenning van de tweejaarlijkse prijs was voor Bert Kwakkel, voor diens bijzondere verdiensten voor de bescherming van de steenuil. Zowel in de ontwikkeling van de nieuwe anti-marterkast als de steenuilveilige drinkbak heeft Bert een doorslaggevende rol gespeeld. Het is aan zijn betrokkenheid, doorzettingsvermogen en technisch vernuft te danken dat beide producten op de markt zijn. Daarnaast heeft Bert in zijn rol als regiocontractpersoon van STONE de afgelopen jaren bijzonder hard getrokken aan het verder op de rails zetten van het onderzoek in Achterhoek-Liemers.

 

2016  Ben Nijeboer (Rijssen, OV)

In zijn werkgebied in Salland/Twente is Ben al jarenlang in touw om steenuilen (en kerkuilen) te beschermen en te onderzoeken. Hij is een ware nestor in het steenuilen(ring)werk. In periode 2010-2015 ringde Ben maar liefst 2466 steenuilen, dat is bijna 10% van alle in Nederland geringde steenuilen in die periode. Hij heeft in de loop van de jaren veel vrijwilligers enthousiast gemaakt en vele uilenbeschermers opgeleid. Zijn anekdotes over vroeger en grote kennis over de natuur en uilen in zijn legendarisch bij de Twentse Katoelenkiekers

 

2018  Geert Sterringa (Utrecht, UT)

Geert is geen uilenman in de tradionele zin. Geen onderzoek en bescherming in het veld, maar achter de schermen. Achter de computerschermen, om precies te zijn. Geert is al jarenlang de onvermoeibare, deskundige clipmaker van Team Steenuil bij Beleef de Lente. Met zijn scherpe oog en waarnemingszin heeft Geert al vele bijzondere momenten uit het steenuilenleven 'geclipt'. Behalve de prachtige beelden, heeft dit enorm veel kennis over gedrag en voedselaanvoer opgeleverd. Kennis die rechtstreeks toepasbaar is voor onderzoek en praktische bescherming. 

 

2020  ??

Heeft u suggesties? Laat het ons weten: stone@steenuil.nl

↑ Terug naar index

Webshop

Kijk in onze webshop hoe u STONE-publicaties kunt bestellen.

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland