STONE

STONE Steenuilenoverleg Nederland is opgericht op 8 maart 1997 op initiatief van Hein Bloem, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken, en is sinds 14 januari 2000 een stichting (Stichting STONE).

STONE is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. De werkzaamheden worden landelijk aangestuurd en gecoördineerd door het bestuur en regionaal ondersteund door regiocontactpersonen (RC's). 

Doelstelling

 “De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”

Missie

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de Steenuil.

Er is binnen Nederland een groot netwerk van vele honderden steenuilvrijwilligers die veelal via lokale en regionale werkgroepen mede onder de vlag van STONE hun activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de basis voor bescherming en onderzoek. STONE beschouwt de ondersteuning en het behoud van het netwerk als een belangrijke taak.   

↑ Terug naar index

KvK-inschrijving en rekeningnummer

Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Stichting STONE, inschrijfnummer 04060512

Rekeningnummer

IBAN: NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg

BIC: INGBNL2A

↑ Terug naar index

Begunstiger en giften

Wilt u het werk van STONE ondersteunen? Word dan begunstiger. Kijk onder 'Begunstiger worden' in het hoofdmenu. 

Overweegt u een gift aan STONE? De Belastingdienst heeft de Stichting STONE de status toegekend van Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI (zie info hierna). Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn, natuurlijk als voldaan is aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Voor de mogelijkheden zie de website van de Belastingdienst

Rekening NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg

↑ Terug naar index

ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting STONE

bekend onder de naam: STONE Steenuilenoverleg Nederland

RSIN-nummer 8187.90.003

De Kistemaker 12

1852 GW Heiloo

www.steenuil.nl

stone@steenuil.nl

 

Doelstelling:

De belangenbehartiging van de steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de steenuil in het bijzonder.

Missie:

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de steenuil.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid:

- Ronald van Harxen, Winterswijk (voorzitter)

- Pascal Stroeken, Heiloo (secretaris)

- Theo Boudewijn, Culemborg (penningmeester)

Stichting STONE is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde medewerkers. De bestuursleden en regiocontactpersonen (RC's) ontvangen een vergoeding voor reiskosten die gemaakt zijn voor bestuurswerkzaamheden en RC-bijeenkomsten.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2019

 • instandhouden en ondersteunen regionale netwerken steenuilenbescherming en -onderzoek (regiostructuur met een vertegenwoordiger (RC) per regio)
 • continueren bevorderen en ondersteunen van onderzoek en bescherming (o.a.: onderzoek Nestkaarten en ringonderzoek, analyse onderzoeksgegevens; bescherming Wet natuurbescherming, soortmanagementplannen asbestsanering en sloop)
 • samenwerking met landelijke organisaties voor bescherming en onderzoek (o.a. Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek, Vogeltrekstation)
 • samenwerking met andere landelijke uilenwerkgroepen t.b.v. organsatie Landelijke Uilendag 2019
 • internationale contacten en samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties, m.n. de Vlaamse Steenuilenwerkgroep
 • uitgave tijdschrift Uilen (nr 9) (gratis voor begunstigers)
 • uitgave boekje Erfbeesten, voorjaar 2019
 • (her)uitgaven promotiematerialen (o.a. brochure en informatiemateriaal) 
 • bijdrage aan webcamproject Beleef de Lente (Vogelbescherming)
 • reguliere inkomsten verwerven door bijdragen van begunstigers; werving en behoud begunstigers
 • projectinkomsten verwerven door aanschrijven fondsen (bijv. voor publicatie boekje Erfbeesten)

 

Rapportages

Hier vindt u het jaarverslag Stichting STONE 2018

Hier vindt u het financieel overzicht Stichting STONE 2018 (balans en staat van baten)

↑ Terug naar index

Jaarverslagen

 

 • Lees hier het STONE-jaarverslag 2009
 • Lees hier het STONE-jaarverslag 2010
 • Lees hier het STONE-jaarverslag 2011
 • Lees hier het STONE-jaarverslag 2012
 • Lees hier het STONE-jaarverslag 2013
↑ Terug naar index

Tijdschrift Uilen en nieuwsbrief

Uilen

Begunstigers van STONE ontvangen het prachtige en informatieve tijdschrift Uilen, dat jaarlijks verschijnt (in het laatste kwartaal). Uilen is een gezamenlijke uitgave van STONE, de Oehoewerkgroep (OWN) en Kerkuilenwerkgroep (KWN).

U kunt ook een los abonnement nemen, door een mail te sturen aan uilen@steenuil.nl.

E-mail nieuwbrief

STONE verstuurt enkele malen per jaar een e-mail nieuwsbrief aan alle begnstigers en andere belangstellenden. Aanmelden kan door een mail met vermelding van uw voornaam/voorletter, achternaam én uw emailadres, te sturen aan stone@steenuil.nl.

 

Kijk op de pagina 'Publicaties' voor reeds verschenen Uilen (en diens voorganger Athene) en nieuwsbrieven.

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:

“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland