Wettelijke bescherming steenuilen

De bescherming van Nederlandse natuur (gebieden en soorten) is geregeld in de Wet natuurbescherming. Hieronder vindt u links naar soortenbescherming in het algemeen en de bescherming van steenuilen in het bijzonder. 

Natuurbescherming in Nederland (overheidsinformatie)

Voor informatie over de bescherming van (steen)uilen, lees het informatieve artikel van Harm Dotinga, jurist bij Vogelbescherming Nederland: Bescherming van uilen onder de Wet natuurbescherming (Uilen 8, 2018)

Kennisdocument Steenuil (BIJ12, juli 2017) Vervangt de Soortenstandaard Steenuil; nuttige achtergrondinformatie voor (wettelijke) bescherming van de jaarrond beschermde steenuilnestlocaties en bijbehorend functioneel leefgebied, m.n. voor bescherming bij ruimtelijke ingrepen.

Informatie over steenuil, website BIJ12

Informatie over Wet natuurbescherming, website BIJ12 

Jonge steenuilen op hun broedschuurtje. foto: André Eijkenaar 

↑ Terug naar index

Rode Lijst

Rode Lijsten zijn een middel om de aandacht te vestigen op soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. De steenuil staat als 'kwetsbaar' op de Nederlandse Rode Lijst voor broedvogels.

De Rode Lijst heeft geen juridische status en biedt dus geen extra wettelijke bescherming. De lijst heeft in de praktijk wel een belangrijke signaleringsfunctie. Overheden en natuurbeheerders worden verondersteld met de soorten op de lijst rekening te houden. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. De Wet natuurbescherming vereist van provincies dat zij de nodige maatregelen nemen voor het behoud en herstel van soorten die op de Rode Lijst staan (artikel 1.12).

Meer informatie over de Rode Lijst vindt u op de websites van Vogelbescherming en Sovon:

Rode Lijst (algemeen) - informatie Vogelbescherming

Rode Lijst (status) - informatie Vogelbescherming

Rode Lijst (wetenschappelijke achtergrond) - informatie Sovon

 

↑ Terug naar index

Cursus steenuilenbescherming

Cursus Steenuil en Ruimtelijke ontwikkeling (Sovon en NatuurInclusief, i.s.m. STONE)

website Sovon 

website Natuurinclusief

 

Illustratie: Elwin van der Kolk (uit: boek De steenuil, KNNV Uitgeverij, 2011) 

↑ Terug naar index
Doelstelling STONE:
“De belangenbehartiging van de Steenuil in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.”
STONE
Steenuilenoverleg Nederland